ผลงานบุคลากร

รับนักเรียน

24/03/2022 - 13/05/2022 นายมาโนช ใจนวล

งานสวัสดิการน้ำโรงเรียน

12/05/2022 - 31/05/2022 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม

ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

17/05/2022 - 17/05/2022 นายวสันต์ บุญประกอบ

ดาวน์โหลด