นางสาวสุภาวดี หล้าพรม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088254XXXX
 • Facebook : Supavadee Lp
 • Email : krutumartdesing@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 45555
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 698664-04269-664
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่