นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 09/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082937XXXX
 • Facebook :
 • Email : Nampad481003@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 247(ส)
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่