นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 26/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085604XXXX
 • Facebook :
 • Email : aomjai2126@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : sswb

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่