นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064952XXXX
 • Facebook :
 • Email : krudoic@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.L.T.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่