นางพิจิตรี วีสียา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085651XXXX
 • Facebook : Cherry Vi
 • Email : pichittree@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 132991
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 35399201264
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ิB.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่