นางสาวสมจิตร สงพันธุ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098-75XXXX
 • Facebook : AJsomjit
 • Email : krudoi@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0432365432
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่