นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083002XXXX
 • Facebook : -
 • Email : Nathdanai.npt57@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1741
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่