นายสุเทพ จันทร์ตรง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : jsu.covid19@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.L.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่