นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087572XXXX
 • Facebook : Phaitoon Dow Thipsrimoon
 • Email : phaitoo.thip@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 120528
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 63778-04269-778
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : atc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่