นางสาววิชชุดา หล้าฤทธิ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062309XXXX
 • Facebook :
 • Email : vissuda92@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่