นายสุทิน กรงทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086108XXXX
 • Facebook :
 • Email : krusutin01@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 66867604269676
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่