นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 25/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084227XXXX
 • Facebook : Vilailux Khinghom
 • Email : stv_507@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 127814
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 6346804269468
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 งานสวัสดิการน้ำโรงเรียน นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม 12/05/2022 - 31/05/2022