นางวันวิสา คำน้อย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088-29XXXX
 • Facebook : วันวิสา ทิพยศักดิ์
 • Email : wanwisa2447@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่