สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 51 65 116 3
ม.2 57 55 112 3
ม.3 58 51 109 4
ม.4 81 71 152 4
ม.5 56 86 142 4
ม.6 55 69 124 5
รวม 358 397 755 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 12 28 40 นางมัณฑนา รูนบาง นางรุ่งฟ้า ยาดี
ม.1/2 16 24 40 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
ม.1/3 23 13 36 นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์ นางสาววนิดา แสนเปา
ม.2/1 16 24 40 นายกรกช สุทธาพันธุ์ นางพิจิตรี วีสียา
ม.2/2 15 23 38 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ นางสาวสุมิตตา สีทอง
ม.2/3 26 8 34 นางขวัญดาว กะตะโท นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง
ม.3/1 18 14 32 นางสุภัตรา มาทำมา นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์
ม.3/2 12 17 29 นางสาวสุนันทา กอนวงศ์ นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
ม.3/3 10 14 24 นางสาวสมหมาย สิงคาน นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง นางวันวิสา คำน้อย
ม.3/4 18 6 24 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
ม.4/1 11 29 40 นายสุเทพ จันทร์ตรง นางสาวกิติยา ใจดี
ม.4/2 17 17 34 นายมาโนช ใจนวล นายอุเทน มาทำมา
ม.4/3 25 14 39 นางสาวสมจิตร สงพันธุ์ นายวัชร แพทย์กูล
ม.4/4 28 11 39 นางรัตนาพร นาสอน นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
ม.5/1 13 27 40 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา นางสาวประภาภิน แก้วจีน
ม.5/2 13 27 40 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล นางเจน ใจนวล
ม.5/3 7 27 34 นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี
ม.5/4 23 5 28 นางน้ำเพชร พรมอ่อน นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
ม.6/1 10 20 30 นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์
ม.6/2 12 21 33 นายบุญแทน ลาบาง นายสุทิน กรงทอง
ม.6/3 14 13 27 นางดอกรัก รักษา นางเสนาะ เฟื่องอักษร
ม.6/4 10 6 16 นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช นางสถาพร พวงสำเภา
ม.6/5 9 9 18 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม
รวม 358 397 755