นายสังวาร เอ็บมูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศศิมาพร ท่าสะอาด

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายมาโนช ใจนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวันวิสา คำน้อย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอุเทน มาทำมา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการเงิน

นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุทิน กรงทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุภาวดี หล้าพรม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางเจน ใจนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุเทพ จันทร์ตรง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายบุญแทน ลาบาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวประภาภิน แก้วจีน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสถาพร พวงสำเภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสมหมาย สิงคาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกิติยา ใจดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางเสนาะ เฟื่องอักษร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุภัตรา มาทำมา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิจิตรี วีสียา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรุ่งฟ้า ยาดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวัชร แพทย์กูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสมจิตร สงพันธุ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุนันทา กอนวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางดอกรัก รักษา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี

ตำแหน่ง : หัวหฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัณฑนา รูนบาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางขวัญดาว กะตะโท

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางน้ำเพชร พรมอ่อน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางรัตนาพร นาสอน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววนิดา แสนเปา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวันเพ็ญ แสนปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุมิตตา สีทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนิรันต์ คลังสีดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางจันธนกาญจน์ ผลาหาญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางเฉลิมพร ราชภูมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเจริญ วันดีสอน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นายบวร ทิมทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นายกษิดิ์เดช ดวงละม้าย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นายโชคชัย ระวังภัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางศิริภาวรรณ ผิวมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นายศุภวัฒน์ บุญญาวงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายกรกช สุทธาพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู