ข้อมูลรายวิชาการอ่าน-การเขียน 1

ข้อมูลรายวิชาการอ่าน-การเขียน 1
ชื่อวิชา :
การอ่าน-การเขียน 1
รหัสวิชา :
ท20201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน