ข้อมูลรายวิชาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 1

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 1
ชื่อวิชา :
ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 1
รหัสวิชา :
ท30211
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน