ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์ 1

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์ 1
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์ 1
รหัสวิชา :
ค21101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน