ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์ 5

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์ 5
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์ 5
รหัสวิชา :
ค33101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน