ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
รหัสวิชา :
ค30201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 1/2565