ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
รหัสวิชา :
ว32101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน