ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
รหัสวิชา :
ว30291
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน