ข้อมูลรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1

ข้อมูลรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1
ชื่อวิชา :
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
รหัสวิชา :
ว21102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
0.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน