ข้อมูลรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2

ข้อมูลรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2
ชื่อวิชา :
การออกแบบและเทคโนโลยี 2
รหัสวิชา :
ว33101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
0.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน