ข้อมูลรายวิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม 5

ข้อมูลรายวิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม 5
ชื่อวิชา :
เทคโนโลยีเพิ่มเติม 5
รหัสวิชา :
ว30285
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน