ข้อมูลรายวิชาสังคมเพื่อการเรียนรู้ 1

ข้อมูลรายวิชาสังคมเพื่อการเรียนรู้ 1
ชื่อวิชา :
สังคมเพื่อการเรียนรู้ 1
รหัสวิชา :
ส30201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน