ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษา3

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษา3
ชื่อวิชา :
สุขศึกษา3
รหัสวิชา :
พ22101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
0.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 1/2565
2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 1/2565
3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 1/2565
4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 1/2565
5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 1/2565