ข้อมูลรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อวิชา :
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัสวิชา :
ง30229
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 1,2 1/2565
2 3 1/2565
3 4 1/2565
4 5 1/2565
5 6,7 1/2565
6 8 1/2565