ข้อมูลรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ

ข้อมูลรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ
ชื่อวิชา :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ
รหัสวิชา :
ง30216
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน