ข้อมูลรายวิชาเขียนแบบ 1

ข้อมูลรายวิชาเขียนแบบ 1
ชื่อวิชา :
เขียนแบบ 1
รหัสวิชา :
ง30207
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เคริ่องมือเขียนแบบ 1/2565
2 เส้นและตัวอักษร 1/2565
3 รูปทรงเลขาคณิต 1/2565
4 การกำหนดนาด 1/2565
5 ภาพสามมิติ 1/2565