ข้อมูลรายวิชาอาหารไทยและขนมไทย 1

ข้อมูลรายวิชาอาหารไทยและขนมไทย 1
ชื่อวิชา :
อาหารไทยและขนมไทย 1
รหัสวิชา :
ง30231
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน