ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ 3

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ 3
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ 3
รหัสวิชา :
อ32101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน