ข้อมูลรายวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้

ข้อมูลรายวิชาการศึกษาและสร้างองค์ความรู้
ชื่อวิชา :
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้
รหัสวิชา :
I20201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน