คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาววนิดา แสนเปา
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสถาพร พวงสำเภา
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางรุ่งฟ้า ยาดี
4 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
5 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวสุมิตตา สีทอง
6 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565
7 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง
8 พ21101 สุขศึกษา 1 1/2565 นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
9 พ21102 พลศึกษา 1 1/2565 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
10 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา
11 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางน้ำเพชร พรมอ่อน
12 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางดอกรัก รักษา
13 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565
14 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางน้ำเพชร พรมอ่อน
15 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางดอกรัก รักษา
16 ท20201 การอ่าน-การเขียน 1 1/2565 นางสาววนิดา แสนเปา
17 ท30210 การเขียน 1/2565
18 ท30213 ห้องสมุด 1 1/2565 นางสาววนิดา แสนเปา
19 ท30203 ประวัติวรรณคดี 1 1/2565
20 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นายมาโนช ใจนวล
21 ท30211 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 1 1/2565 นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา
22 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวสุนันทา กอนวงศ์
23 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสุภัตรา มาทำมา
24 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง
25 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง
26 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางขวัญดาว กะตะโท
27 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางสุนันท์ สโมสร
28 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี
29 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นายสุเทพ จันทร์ตรง
30 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี
31 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล
32 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นางสถาพร พวงสำเภา
33 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง
34 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางเพียงใจ กองมา
35 ส30201 สังคมเพื่อการเรียนรู้ 1 1/2565 นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์
36 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสุนันท์ สโมสร
37 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวสมหมาย สิงคาน
38 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาวสุนันทา กอนวงศ์
39 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1/2565 นางสาวกิติยา ใจดี
40 ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายสุเทพ จันทร์ตรง
41 ค30207 คณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ 1 1/2565 นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง
42 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1/2565 นางขวัญดาว กะตะโท
43 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1/2565 นายอุเทน มาทำมา
44 ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1/2565 นายสุทิน กรงทอง
45 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวสุมิตตา สีทอง
46 ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล
47 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
48 ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง
49 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี
50 พ22101 สุขศึกษา3 1/2565 นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
51 ว20201 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1/2565 นางรุ่งฟ้า ยาดี
52 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวสุมิตตา สีทอง
53 พ22102 พลศึกษา 3 1/2565 นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
54 ว20203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวสมหมาย สิงคาน
55 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565
56 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 1/2565 นางสาวสุภาวดี หล้าพรม
57 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565
58 พ23101 สุขศึกษา5 1/2565 นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
59 ว30201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นายอุเทน มาทำมา
60 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง
61 ว30221 เคมี 1 1/2565 นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์
62 พ23102 พลศึกษา 5 1/2565 นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
63 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง
64 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์
65 พ31101 สุขศึกษา1 1/2565 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
66 ว30241 ชีววิทยา 1 1/2565 นายบุญแทน ลาบาง
67 พ32101 สุขศึกษา 2 1/2565 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
68 ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1/2565 นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์
69 พ33101 สุขศึกษา 3 1/2565 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
70 ว30203 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นายอุเทน มาทำมา
71 ว21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี
72 ว30223 เคมี 3 1/2565 นางสาวประภาภิน แก้วจีน
73 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง
74 ว30243 ชีววิทยา 3 1/2565 นางสาวกิติยา ใจดี
75 ว22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นางขวัญดาว กะตะโท
76 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2565
77 ศ21102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 1 1/2565 นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
78 ว23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1/2565 นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง
79 ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 1/2565 นางสาวสุภาวดี หล้าพรม
80 ศ22102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 3 1/2565 นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
81 ว31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2565 นายวัชร แพทย์กูล
82 ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 1/2565 นางสาวสุภาวดี หล้าพรม
83 ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1/2565 นางสาวประภาภิน แก้วจีน
84 ว33101 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2565 นายวัชร แพทย์กูล
85 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2565 นางเจน ใจนวล
86 ศ23102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 5 1/2565 นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
87 ว30205 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นายสุทิน กรงทอง
88 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2565 นางเสนาะ เฟื่องอักษร
89 ศ31101 นาฏศิลป์ 1 1/2565 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
90 ศ32101 ดนตรี 1 1/2565 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี
91 ว30225 เคมี 5 1/2565 นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์
92 ศ33101 ทัศนศิลป์ 1 1/2565 นางสาวสุภาวดี หล้าพรม
93 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565
94 ว30245 ชีววิทยา 5 1/2565 นายบุญแทน ลาบาง
95 ว20211 โปรแกรมประมวลคำ 1/2565 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์
96 ศ20206 ดนตรีสู่ชุมชน 1 1/2565 นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
97 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1/2565 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง
98 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565
99 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสุภัตรา มาทำมา
100 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางเสนาะ เฟื่องอักษร
101 ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 1/2565 นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์
102 ศ30209 กีตาร์เบื้องต้น 1/2565 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี
103 ว20213 โปรแกรมคำนวณ 1/2565 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์
104 ว30291 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์
105 ศ30205 ดนตรีสากล 1/2565 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี
106 อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2565 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง
107 อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2565 นายมาโนช ใจนวล
108 อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2/2565 นายมาโนช ใจนวล
109 ว23215 โปรแกรมนำเสนอ 1/2565 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
110 อ30205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1/2565 นางเสนาะ เฟื่องอักษร
111 อ30205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1/2565 นางเจน ใจนวล
112 ง21101 งานอาชีพ 1 1/2565 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา
113 I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางเพียงใจ กองมา
114 I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางพิจิตรี วีสียา
115 I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์
116 I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางสาวประภาภิน แก้วจีน
117 ว30271 การเขียนโประแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2565 นายวัชร แพทย์กูล
118 ง31101 งานอาชีพ 1 1/2565 นางวันวิสา คำน้อย
119 ง32101 งานอาชีพ 3 1/2565 นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
120 ง33101 งานอาชีพ 5 1/2565 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา
121 ว32273 ช่างคอมพิวเตอร์ 1/2565 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา
122 ง20207 การเก็บเอกสาร 1/2565 นางพิจิตรี วีสียา
123 ว30275 ตัดต่อวิดิโอ 1/2565 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา
124 ง30210 ธุรกิจทั่วไป 1/2565 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา
125 ง30227 การประดิษฐ์ 1/2565 นางวันวิสา คำน้อย
126 ว30281 เทคโนโลยีเพิ่มเติม 1 1/2565 นายวัชร แพทย์กูล
127 ง30209 การขายเบื้องต้น 1/2565 นางพิจิตรี วีสียา
128 ว30287 เทคโนโลยีเพิ่มเติม 7 1/2565 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
129 ง30214 การบัญชีเบื้องต้น 1/2565 นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
130 ว30285 เทคโนโลยีเพิ่มเติม 5 1/2565 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
131 ง30229 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2565 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม
132 ง30216 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ 1/2565 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา
133 ง30216 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ 1/2565 นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
134 ง30207 เขียนแบบ 1 1/2565 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม
135 ง30231 อาหารไทยและขนมไทย 1/2565 นางวันวิสา คำน้อย
136 ง22101 งานอาชีพ 3 1/2565 นางพิจิตรี วีสียา
137 ง23101 งานอาชีพ 5 1/2565 นางวันวิสา คำน้อย