โครงการ/กิจกรรม ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:45:53
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
หน่วยงาน :
สพฐ.
สถานที่ :
โรงเรียนนำ้ปาดชนูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ :
17/05/2022 - 17/05/2022
รายละเอียด :

กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน มีมิติสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนคนอื่น และสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายวสันต์ บุญประกอบ

รูปภาพกิจกรรม