สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 56 54 110 3
ม.2 53 53 106 4
ม.3 68 55 123 4
ม.4 65 93 158 4
ม.5 60 69 129 5
ม.6 67 88 155 5
รวม 369 412 781 25

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 15 23 38 นางรุ่งฟ้า ยาดี นางสาวสุภาวดี หล้าพรม
ม.1/2 15 23 38 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี
ม.1/3 26 8 34 นางสาววนิดา แสนเปา นายสุทธิพงษ์ สอนม่วง
ม.2/1 18 15 33 นางขวัญดาว กะตะโท นางสาวกัญญารัตน์ เรืองใจ
ม.2/2 12 18 30 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ นางสาวสุมิตตา สีทอง
ม.2/3 9 14 23 นางพิจิตรี วีสียา นางเพียงใจ กองมา นายเจนณรงค์ ร้อยกรอง
ม.2/4 14 6 20 นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา
ม.3/1 13 22 35 นางสาวสมหมาย สิงคาน นายศราวุธ ด้วงบ้านยาง
ม.3/2 16 16 32 นางสาวสุนันทา กอนวงศ์ นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
ม.3/3 16 11 27 นางสาวสุนันทา กอนวงศ์ นายอาณาเขต โลหะวีระตระกูล
ม.3/4 23 6 29 นางวันวิสา คำน้อย นางสุภัตรา มาทำมา นางสาววิชชุดา หล้าฤทธิ์
ม.4/1 12 29 41 นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์ นายสุเทพ จันทร์ตรง
ม.4/2 14 26 40 นายวัชร แพทย์กูล นายอุเทน มาทำมา
ม.4/3 8 31 39 นางรัตนาพร นาสอน นายมาโนช ใจนวล
ม.4/4 31 7 38 นางสาวกิติยา ใจดี นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์
ม.5/1 10 20 30 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล นางเจน ใจนวล
ม.5/2 13 21 34 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา นางสาวประภาภิน แก้วจีน
ม.5/3 15 13 28 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ
ม.5/4 10 6 16 นางน้ำเพชร พรมอ่อน นายนันทชัย เอี่ยมบุรี
ม.5/5 12 9 21 นางสาวปิยะนันท์ ทองม่วง นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา
ม.6/1 14 25 39 นางรุ่งนภา แก้วไพทูรย์ นายสุทิน กรงทอง
ม.6/2 8 27 35 นายบุญแทน ลาบาง นางสาวชรินรัตน์ กรงทอง
ม.6/3 10 23 33 นางดอกรัก รักษา นางเสนาะ เฟื่องอักษร
ม.6/4 16 7 23 นางดอกรัก รักษา นางเสนาะ เฟื่องอักษร
ม.6/5 19 6 25 นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์ นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม
รวม 369 412 781